| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس خزر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٥٧٩ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٧٠٠ تعداد خريدار: ٥٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٧٠٠ حجم معامله: ٦٦,٠٦٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٣٩٠ جمع معامله: ٦٩٨,٨٥٠,٥٠٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي پارس خزر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٧/٠٥/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٧/٠٥/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- آگهي ثبت افزايش سرمايه ٢٧/٠١/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٠٧/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٨-٨٨٣٠٧٤٢٥
فاكس: ٨٨٣٠٧٤٢٩
آدرس: خيابان سهبد قرني ، سماره ٤٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما