| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس خزر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٨,٢٠٢ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٢٩٧ تعداد خريدار: ١٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٢٩٧ حجم معامله: ١٢,٣٥٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٠١٢ جمع معامله: ٩٩,٣٣٠,٤٧٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي پارس خزر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٧/٠٥/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٧/٠٥/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٤/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- آگهي ثبت افزايش سرمايه ٢٧/٠١/١٣٩١
صنعتي پارس خزر- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٠٧/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٨-٨٨٣٠٧٤٢٥
فاكس: ٨٨٣٠٧٤٢٩
آدرس: خيابان سهبد قرني ، سماره ٤٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما