| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
روز دارو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ١,٨٤٨ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٦٠ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٦٠ حجم معامله: ٣,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٦٠ جمع معامله: ٥,٢٨٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
روزدارو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢١/٠٩/١٣٩١
روزدارو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢١/٠٩/١٣٩١
روزدارو - آگهي ثبت افزايش سرمايه ١١/٠٩/١٣٩١
روزدارو - اعلاميه پذيره نويسي عمومي ١٧/٠٨/١٣٩١
روزدارو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
روزدارو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٣١/٠٤/١٣٩١
روزدارو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
روزدارو- مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٢٠/٠٤/١٣٩١
روزدارو- مجوز و مدارك و مستندات افزايش سرمايه شركت داروسازي روز دارو ١٢/٠٤/١٣٩١
روزدارو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما