| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سراميك اردكان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٢:١٥
آخرين قيمت ٣,٢٧٧ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٢٩٩ تعداد خريدار: ٨٠٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٢٩٩ حجم معامله: ٦,٠٢٨,٥٣٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٢٢٠ جمع معامله: ١٩,٧٥٣,٦١١,٧٠٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سراميك هاي صنعتي اردكان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٨/٠٧/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- خلاصه تصميمات مجمع سال مالي منتهي به 29/12/90 ٣١/٠٤/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦٢٧٠٠٥٧-٦٢٤٠٨١٣-٠٣١١*٧٢٧٣٢٧٧-٠٣٥٢
فاكس: ٦٦٨٩٣٩٢-٠٣١١
آدرس: اصفهان -ميدان آزادي - ابتداي خيابان سعادت آباد -پلاك ١-ساختمان پورپونه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما