| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کشتیرانی دریا بندر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ١,٠٤٤ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٦٠ تعداد خريدار: ٥٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٦٠ حجم معامله: ٤٢٨,٨٤٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٠٢٧ جمع معامله: ٤٤٧,٦٦٢,٢٦٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 ١٢/٠٧/١٣٩١
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 ١٠/٠٧/١٣٩١
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر - اطلاعيه توزيع برگه گواهي سپرده (به پيوست) ١٠/٠٧/١٣٩١
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٧/١٣٩١
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٠٩/٠٣/١٣٩١
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 ٠٩/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما