| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
معادن بافق در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٢٥
تثبیت شده:٢٤/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٥/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ٠٩:٢٥
آخرين قيمت ١٥,٤٣٦ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٥,٥٩٧ تعداد خريدار: ١٦٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٥,٥٩٧ حجم معامله: ١٧٧,٦٦٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٥,٢١٩ جمع معامله: ٢,٧٤٢,٤٥٧,٩٩٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
معادن بافق - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ١١/٠٩/١٣٩١
معادن بافق - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١١/٠٩/١٣٩١
معادن بافق - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٨/٠٨/١٣٩١
معادن بافق - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
معادن بافق- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
معادن بافق- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
معادن بافق- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٥/٠٤/١٣٩١
معادن بافق- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي 90 ٢٠/٠٤/١٣٩١
معادن بافق- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
معادن بافق- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢١-٨٨٧١٧٥٢٠
فاكس: ٨٨٧١٩٠٤٦
آدرس: تهران ،‌خ سيد جمال الدين اسد آبادي ،‌خ ١٦ ،‌شماره ٨ ،‌كد پستي ١٥٨٦٧
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما