| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 18 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٧/١٢/١٣٩٦ ٣,٧٦٩ ٠
٢٣/١٢/١٣٩٦ ٣,٧٦٩ ٨
٢٢/١٢/١٣٩٦ ٣,٧٦١ ٨
٢١/١٢/١٣٩٦ ٣,٧٥٣ ٤
٢٠/١٢/١٣٩٦ ٣,٧٤٩ ٠
١٩/١٢/١٣٩٦ ٣,٧٤٩ ٨
١٦/١٢/١٣٩٦ ٣,٧٤١ ٣
١٥/١٢/١٣٩٦ ٣,٧٣٨ ٣
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما