| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 17 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/٠٣/١٣٩٧ ٣,٠٣٨ (٦٠)
٠١/٠٣/١٣٩٧ ٣,٠٩٨ ١٨
٣١/٠٢/١٣٩٧ ٣,٠٨٠ ٠
٣٠/٠٢/١٣٩٧ ٣,٠٨٠ ٢٠
٢٦/٠٢/١٣٩٧ ٣,٠٦٠ ٤٠
٢٥/٠٢/١٣٩٧ ٣,٠٢٠ (٦٠)
٢٤/٠٢/١٣٩٧ ٣,٠٨٠ ٠
٢٢/٠٢/١٣٩٧ ٣,٠٨٠ ١٤
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما