| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لبنيات پاك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 1,978 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,020 تعداد خريدار: 952 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,020 حجم معامله: 5,806,864 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,957 جمع معامله: 11,488,115,057 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لبنيات پاك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 27/08/1391
لبنيات پاك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 20/08/1391
لبنيات پاك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/05/1391
لبنيات پاك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 21/05/1391
لبنيات پاك- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 03/05/1391
لبنيات پاك- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
لبنيات پاك- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
لبنيات پاك- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
لبنيات پاك- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
لبنيات پاك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31( پاك پي) 07/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: مستقيم امور سهام : 66094237 * 66808051
فاكس: 66809535
آدرس: جاده قديم كرج ،‌ميدان شير
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما