| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تجارت الکترونیک پارسیان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:30
آخرين قيمت 3,664 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,788 تعداد خريدار: 1,912 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,788 حجم معامله: 13,839,035 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,602 جمع معامله: 50,709,598,464 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
تجارت الكترونيك پارسيان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 06/09/1391
تجارت الكترونيك پارسيان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
تجارت الكترونيك پارسيان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
تجارت الكترونيك پارسيان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 17/05/1391
تجارت الكترونيك پارسيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 17/05/1391
تجارت الكترونيك پارسيان-ژ تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
تجارت الكترونيك پارسيان- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 05/02/1391
تجارت الكترونيك پارسيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 05/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما