| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نفت و گاز پارسیان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/02
تثبیت شده:01/05/1398 آخرين اطلاعات:02/05/1398   ساعت: 12:50
آخرين قيمت 5,118 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,280 تعداد خريدار: 1,835 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,280 حجم معامله: 21,574,796 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,990 جمع معامله: 110,417,637,359 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گسترش نفت و گاز پارسيان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 08/09/1391
گسترش نفت و گاز پارسيان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/09/30 (حسابرسي نشده) 01/09/1391
گسترش نفت و گاز پارسيان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 18/07/1391
گسترش نفت و گاز پارسيان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 (شركت سرمايه گذاري هامون سپاهان) 08/07/1391
گسترش نفت و گاز پارسيان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 03/07/1391
گسترش نفت و گاز پارسيان - شفاف سازي (به پيوست) 29/06/1391
گسترش نفت و گاز پارسيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه 1391/03/31سرمايه گذاري هامون سپاهان 23/05/1391
گسترش نفت و گاز پارسيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره به 1391/03/31(سرمايه گذاري هامون سپاهان) 15/05/1391
گسترش نفت و گاز پارسيان- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 11/05/1391
گسترش نفت و گاز پارسيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما